Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

HAÝRAN  EÝLEDI


Gaflatda ýatyrdym,  geldi  bir  peri,

Yşk oduna meni  haýran eýledi.

Şol  periniň söwdasyna  düşmüşem,

Yşk oduna meni haýran eýledi.


Galpak geýip, zer gupbalar,

 Şirin janym yşk oduna ýakypdyr,

Laçyn  kimin gyýa-gyýa  bakypdyr,

Yşk oduna meni haýran eýledi.


Tarlaýa deýin çar tarapa garaýyp,

Syýa  zülpün  dal  gerdende daraýyp,

Ak ýüzünde goşa-goşa hal goýup,

Yşk oduna meni haýran eýledi,


Eý, agalar, aklym  aldy bir peri,

Egnine geýipdir sim  bilen zeri,

Başyna  sanjypdyr tylla  nowzeri,

Yşk  oduna   meni   haýran  eýledi.


Görogly beg aýdar şirin sözüni,

Janym alan  nerkes, gara gözüni,

Sürme edinsem  basyp giden  yzyny,

Ady  Agaýunus  beýan  eýledi.