Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GÖROGLY

Haramylyk goç ýigide ýaraşmaz,

Alsaň nesihatym, gitme Görogly.

Päliwan gyz ahwalyňa garaşmaz,

Alsaň nesihatym, gitme, Görogly.

Mundan gitseň, şähri Bostan baryp git,

Hak adyny gursagyňa salyp git,

Aşyk Aýdyň pirden rugsat alyp git,

Oydan  rugsat alman, gitme Görogly.

Üç ýüz altmyş bagşy, pälwan barandyr,

Aýdyşyp, ýykylyp,janyn berendir,

Indiki amanat saňa galandyr,

Alsaň nesihatym, gitme, Görogly.

Mundan gitseň  şähri Bostan alyňda,

Hak senasy bolsun dawam diliňde,

Özüň bir gerçekdiň, Çaidibiliňde,

Alsaň nesihatym, gitme, Görogly.

Agaýunus gitme diýip, zar eder,

Haramylyk goç ýigidi har eder,

Basar, ýykar giň jahanyň dar eder,

Şudur nesihatym, gitme,Görogly.