Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

Näzlim toýuny


Toý tutmuşam  Çandybiliň düzünde,

Begler, gutlan, bu gün näzlim toýuny,

Duşman köp bolupdyr meniň kastymda,          

Begler, gutlaň şu gün näzlim toýuny.


Meýlisimde   saz-söhbetler   guruňlar!

Gol gowşuryp  hyzmatymda duruňlar!

Aga, begler,  altyn  käse  uruňlar!

Begler, gutlaň şu gün näzlim  toýuny.


Bäş  menzilden  bedew  atlar çapar men,

Her menzilde sermes guzy gapar men,

Beglerime agyr halat ýapar men,

Begler, gutlaň şu gün näzlim toýuny.


Görogly  beg  gurdy söhbst-sazlary,

Kölünde   garkyldar   guba-gazlary,

Toýa gelen ähli türkmen gyzlary,