Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

AZAT  EÝLEGIL


Patyşahym, sana arzym söýläýin,

Gel, meniň balamny azat eýlegil!

Seni ýaradana gurban bolaýyn,

Gel, meniň guzymny azat eýlegil!


Bahar wezir bilen eýlediň peýman,

Dönmegil ähtiňden, ger bolsa iman,

Aşyklar janynda goýmagyl arman,

Gel, meniň Tahyrym azat eýlegil!


Tahyr janyň bu gün on tört ýaşynda,

Sen sebäpli duşmanlary daşynda,

Ömür sürsün Zöhre janyň gaşynda,

Sen meniň Tahyrym azat eýlegil!


Bu gün oturmasyn  atyň tozunda,

Akdyryp goýberme derýa ýüzünde,

Zöhre gyzyň jan biýr onuň yzynda,

Şa, meniň oglumny azat eýlegil!


Adalatly şada bir bolar ykrar,

«Şa men!» diýip, ähtiň bozmakda ne  bar,

Ýazykly guluň men, boldum hyrydar,

Şa meniň oglumy azat eýlegil!


Dünýä bipaýandyr bolmaz paýany,

Ýudar bir lahzada hany soltany,

Hoşnut edip goýber Şahyhubany,

Şa, meniň guzymny azat eýlegil!