Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GELDIM


Seriňe döneýin, gül ýüzli jenan,

Seniň bilen döwran sürmäge geldim,

Bagyňda açlan reňbe-reň gülüň,

Bagban bolup, gülün, tirmäge geldim.


Seýran edip gezsek bagyň, düzleriň,

Tarypyny diýseň şeýda gyzlaryň,

Gaýmak dodaklaryň, bal agyzlaryň,

Hoş  görsen, diliňden sormaga  geldim.


Gözleriň jan algyç, gaşyň kemany,

Seni görenleriň çohdur armany,

Üç ýüz altmyş gyzyň hany, soltany,

Mydam gullugyňda durmaga geldim.


Aşyk Gammar, ýaryň bagyna  girsem,

Çemen baglap, täze gülleriň tirsem,

Seniň bilen zowky-sapalar sürsem,

Men seniň goýnuňa girmäge geldim.