Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

DAGLAR


Kylgyl meniň ýolum rowan,

Çar  pasly baharly daglar.

Senden karar tapar jahan,

Mydam bir kararly daglar,


Hakdyr seni belent kylan,

Hemdem  bolgul  pestler bilen.

Bahar eýýamy mest bolan,

Çisginli, jybarly daglar,


Men — gedalarnyň gedasy,

Janym  Zöhräniň  pidasy,

Aşyklarnyň yktydasy, 

Üsti belent garly daglar.


Gaýalary gyzyl gülli,

Gülleri şeýda bilbilli,

Dereleri doli sylly,

Ümürli, gubarly daglar.


Gaplaň gürlär gaýasynda,

Jeren gezer paýasynda,

Barça  haýwan saýasynda.

Mesgenli, mydarly daglar.


Boz laçyn uçar serinde,

Gözi bürgüdiň perinde,

Jülgesinde, kemerinde,

Ajdarly, şamarly daglar,


Ýüzleri ýaşyl hynaly,

Ser belent, ala synaly,

Tahyrdan köňli kineli,

Aşyklardan arly daglar