Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

MEŇZEMEZ


Ýolum düşdi Gürjüstanyň ilinden,

Illeriň bar, biziň ile meňzemez.

Seýran  etsem   bakjasynyň  gülünden,

Gülleriň bar, biziň güle meňzemez,


Gara lybas geýer, egni düwmeli,

Gözelleri  biri-birinden öwmeli,

Begleriň bar,  tarypyny diýmeli,

Hanlaryň bar,  Öwez  hana  meňzemez.


Bahar bolsa güllerini tirerler,

Başlaryna  samry telpek  geýerler,

Atlananda  «nida-nida» diýerler,

Dilleriň bar, biziň dile meňzemez.


Sähralary bardyr çöl  beýewanly,

Gözelleri  bardyr ýasy dabanly,

Çopanlary bardyr ýany gabanly,

Mallaryň bar, biziň mala  menzemez.


Höwes bilen  al şeraplar  içmeli,

At oýnadyp, daşgyn çaýdan geçmeli,

Görogly beg, inçe bilden guçmaly,