Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GEREK


Simi-zer  derkar  imesdir,  simi-rugsarym   gerek,

Toty guşny neýleýin, ol toty guftarym. gerek,

Gül gerekmesdir maňa, gülçähre gülzarym gerek,

Sünbüli ursun hazan, sünbül kibi tarym gerek,

Yşk era Mejnun bolup men, Leýli deý ýarym gerek.


Mahymym   Bagy-Eremdir, men-Eremniň  bilbili,

Zöhre jan şahy-jahandyr, men ki şanyň bir guly,

Iki dilberniň belasyn  kysmat etmiş owwaly,

Biri naýnyň şekeridir, biri jenietniň güli,

Aýy-ruhsarym bile hurşydy-didarym  gerek.


Aldy aklym ir periweş ol mahy-şirin zyban,

Ýagşylardan ýagşy sen-sen,  men-ýamanlardan  ýaman,

Galmyşam haýrany-haýran, pyrkat içre köýdi jan,

Munda söýsem Mahymy, ol ýerde aglar Zöhre jan,

Yşkyň söwdasyn salan gyzykly bazarym gerek,


Tahyr aýdar, arzuw eýlärmen oşol dildarymy,

Zöhre atly mahy-peýker, gözleri  hunhorymy,

Bu ýalan dünýä gerekmez, görmesem ol ýarymy,

Men niçik terk eýleýin Mahym — güli  ruhsarymy,

Munda — Mahym,  onda — Zöhre zülpi-şamarym   gerek