Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

ÝALANDADYR


Barça günäniň enesi,

Gybat bilen ýalandadyr,

Ili aldamak -tenesi 

Az berip, köp alandadyr.


Men-menlikde gezer .käsi 

Günbe-günden bolar asy.

Agyz  içiniň yzasy 

«Gah-gah»  edip  gülendedir.


Ýygjak bolup dünýä-zeri,

Garyplara derdeseri,

Zat diýp çapar baýy-piri,

Gözi gumdan dolandadyr.


Ne pakyry, ne daýhany,

Ölüm bilmez begu-hany,

Bir wagt çekerler  puşmany,

Haly zebun bolandadyr.


Zelili aýdar, bu haly,

Kimse egsik, kimse doly,

Eziz ömrüň zowaly,

Eltip göre salandadyr.