Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

JANYMYŇ  JANANASY


Sen-sen mennň dilberim,

Janymyň jananasy;

Iki jahan serwerim,      

Köňlümiň gamhanasy.


Ýüzleriň gül-gülmüdir,

Owazyň bilbilmidir,

Zülpleriň sünbülmidir,

Dişleriň dür dänesi.


Yklym perizady sem,

Gamgyn köňlüm şady sem, .

Sen bir yşkyň ody sen,

Men pakyr perwanasy.


Men bir misgini-gedaý,

Sen näzenin, husna baý,

Kirpigiň ok, gaşyň  ýaý,

Men onuň nyşanasy.


Zelili; ahy-zaryň,

Dilberim, alla  ýaryň,

Birew sorsa «Ne käriň?»,  

Bir  senem diwanasy!