Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

KÖZ  BILÄNI  


Dilber, sen  meni ýandyrdyň,

Bir görünmez köz  biläni,

Ýene ýüz kürsä mündürdiň,

Müň doýdurdyň näz biläni.


Ýakyp sen içim-daşymy,

Telbe edip sen başymy

Alyp sen akly-huşumy

Şol pyýala göz biläni.


Husnuň dünýä şugla salar,

Aý-gün ýanaşsa, uýalar,

Özünden giden köp bolar,

Ýörir bolsan düz  biläni.


Düşseň men.gulunň eline,

Mal-başym  huda ýoluna,

Men bermenem ýüz geline,

Ýene togsan gyz bilani.


Zelili  diýr,  şamçyragym,

Iki jahanda  geregim,

Yşkdan dolupdyr ýüregim,

Egsebilmen  söz  bileni.