Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

ÖZGE  DEM  BOLMAZ


Ganymat bil saglyk bilen gezeniň,

Dem şu demdir, biliň özge dem bolmaz|.

Bikärdir ýaltanyp, ýaman ýöreniň,

Bu bir hassalykdyr, asla em bolmaz.


Bir niçeler gezer mele don geýip.

Örtener nebsiniň oduna köýüp, 

Magtanarlar  ile «sopy  men» diýip,

Emma weli gözlerinde nem bolmaz.


Hergiz Köňül bermäň ýalan pirlere,

Magtanyp; keramat satsa sizliere,  

Dilenip gezerler, hordur gözlere,  

Şeýtanyň şägirdi hergiz kem bolmaz.


Zelili,  sözlegin  herne  bileniň,

Tilinde olmasyn gybat-ýalanyň, 

Uly iliň adyna aşyk bolanyň,

Dünýä uçin  ýüreginde gam bolmaz.