Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

HARAÝYM DÖNDI


Gulam şahym, saňa dada gelmişem,

Eşitgin  arzymny, haraýym  Döndi,

Perwana dek urup oda gelmişem,

Eger  razy bolsaň ýanaýym, Döndi.


Ýaradan alladan gaýry pena ýok,

Dilde zikir, senden başga sena ýok,

Men bilmedim, mende zerre günä ýok,

Hatam, bolsa, geçgin günäýim,   Döndi.


Hijran ody bilen ýürek daglaly,

Iki elimiz ýakamyzda baglaly,

Çola ýerde zaryn kylyp aglaly,

Ahyry işidir hudaýym, Döndi.


Zelili diýr, indi telbe bolup men,

Çykabilmän, yşk bährinde galyp men,

Seýdini alyp, seýle gelip men,

Budur meniň dostum — hemraýym, Döndi.