TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
ml

Edebiýat

XVIII Asyr türkmen edebiýaty
XIX Asyr türkmen edebiýaty
Klassik Şahyrlar
Folklor
Hekaýalar>
Makalalar
eposlar
Ýazyjylar
Romanlar
Ertekiler
Çagdaş Şahyrlar
Goşgular
Serdarlar we hanlar
DISSERTATSIALAR(پايان نامه )
turkmen dili

Türkmen Mekdebi

TÜRKMEN GYZ-OGLAN ATLARY

Unbenannte Seite

Sungat

tamdyra
gyjak
Gargy Týüdük
Bagşylar
Sazandalar

Rowaýatlar( aýdym we saz )

Aýdymlar

Audio

Baglantgylar

Sözlük

Visitors: 31427

МАGТYМGULY WЕ ОNUŇ ZАМАНАSY

Giriş (ses ýazgy bilen)

Syýasy ýagdаý.

Тürкmеnlеriň jеmgyеtçiliк  guruluşynyň Yкdysаdyеtiň  ýagdаýy .

XVIII — XIX asyrlаryň sеpgidindе günоrtа-günbаtаr Türkmenlеriň Russiýa wе Eýrаn bilеn özаrа  gаtnаşygy.

günоrtа- günbаtаr Türkmenlеriň 1813-nji ýyldакy  gоzgаlаňy wе оndа Russiýanyň rоly.

Маgtymgulynyň еsasy dünýä gаrаýşy.

Маgtymgulynyň аrаdаn çyкаn sеnеsi hакyndа .

Маgtymgulynyň tаryhy аhmiýеti.

Zаmаnа şеýlе bоlupdyr .

Мyrаt Аnnаnеpеsоw

Hormatly we Eziz ildeşler:

Gurban baýramyňyz kabul bolsun.

Bu nusgany Türkmen ildeşimiz Hormatly Arna Goli häzirki Türkmen diline täzeden işläp hemme ildeşlerimize hüdürläpdir.( turkmenstudy.com)

Hormatly Ildeşimiz Arna Goli

www.turkmenstudy.com

Eziz Ildeşler kim bu nusgany islese PDF bilen sahypadan ýükläp alyp biler.

Däde gorgut Türkmensähra nusgasy. (PDF)

**********************************************************************Oguznama

--------------------


Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

<

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


Tamdyraň Heňi , Bagşynyň Owazy
Halypa Bagşy, Ussat Doktor Gylyç Änwär

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

Mail ; turkmenkultur@yahoo.com