Sözbaşy

BISMILLAHI  RAHMANI RAHIM

Oguz Atasy , Agalary we uruglary birle harp kylyp, ýeňiş gazanany

Oguz bütin Älem etrapyna ilçiler iberip, Jahangirlik dawasyny etdi.

Oguzyň Kylbarak kowmy birle  söweş etdi.

Oguzyň Zulmata baranynyň zikri we ol Ahwalatyň beýany.

Oguzyň Kürdistan ýoly birle, Diýar Bekir we Şam barganynyň zikri.

Oguz ogullaryny Leşker bilen Frank we Rum tarapa iberdi.

Oguz ogullaryny Rum welaýatyny ibereniň zikri we olaryň keýfiýet ahwallary.

Oguzyň barça çeriki birle Dymaşka baranynyň zikri.

Oguzyň Müsre azimat kylganynyň zikri.

Oguzyň Bagdad we Basra azm kylganynyň zikri.

Oguzyň Farsa we Kermana oglanlaryny ibereniniň zikri.

Oguz Yrak tarapa iberen Ilçileriniň zikri.

Oguzyň Mazendaran we Gürgen we Dehistan we Horasan we Kuhystan baryp, Fath kylganynyň zikri.

Oguzyň öz ýurdyna dolanyşy we onuň ömrüniň iň soňky ýyllary.

Oguz ogly Günhan Padyşahlygynyň zikri.

Dib Ýawgun Han Padyşah bolgany.

Uladmur  Ýawguhan uruglarynyň Padyşahlygy tamam bolup, Bugrahan Padyşahlygynyň agazy(başy). Garahan ogly.