I. PARA

MAZMUN 

 EÝRAN TÜRKMENLERINIŇ  RUHY  WE  MADDY  MEDENIÝETI:


Giriş;......................................................................

SÖZBAŞY ;.............................................................


I. BAP : TÜRKMENLERIŇ  RUHY  MEDENIÝETI

 I. BÖLÜM : Türkmenleriň medeniýetinde “yslam jemgyýetiniň” tutýan orny we onuň din wekilleri .

   a). “Yslam jemgyýetiniň ” önen ýerligi we onuň ähmiýeti .........................

   b). Ruhany – ulymalaryň tutýan orny we onuň ähmiýeti ............................

     1. Ahun .......................................................................................................

     2. Molla ......................................................................................................

     3. Kary .......................................................................................................

     4. Işan ........................................................................................................

      5. Öwlat.....................................................................................................

   c). öwlatlar hakda Süleýman Bakygany / Hekim ata .................................


II. BÖLÜM : Türkmensährada medeni- ylmy hüjreler ....................................

    * Garaöý bilen baglanşykly aý - gün hereketleri ........................................

   a). 1979-njy ýyla çenli hüjreleriň ähmiýeti ..................................................

   b).Türkmensährada dini däp – dessurlar ......................................................

   c). Türkmensährada soňky dörän täze dini akymlar ....................................

   d). Türkmensährada has irki dörän ýadygärlik / çopan ata we Halat Nebi....


III. BÖlÜM : Eýran türkmenleriniň saz – sungaty ..........................................

   a). Türkmensährada durmuş toý däp-dessurlary .........................................


II. PARA

II BAP : TÜRKMENLERIŇ  MADDY  MEDENIÝETI :

   

    I. BÖLÜM : Türkmensährada täze döredilen Gülüstan welaýaty .........................

    a). Gülüstan welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň maddy durmuşy ................


II. BÖlÜM : Türkmensährada Gülüstan welaýatynyň geografiýasy ..................

    a). Daglyk oazisleri ........................................................................................

    b). Dag etekleri ..............................................................................................

    c). Jülgelik oazisleri .......................................................................................


III. BÖLÜM : Gülüstan welaýatynyň howa- suw şertleri ...................................

  a). Orta deňiz maýyl howa-suw şertleri .................................................................

    b). Daglyk maýyl howa – suw şertleri ............................................................

    c). Daglyk sowuk howa – suw şertleri ...........................................................

    d). Gurak we ýarym gurak howa – suw şertleri .....................................................  

    e). Ygally we ýarym ygally howa – suw şertleri .............................................


IV. BÖLÜM: Suwly çeşmeler .............................................................................

    1. Etrek derýasy .......................................................

    2. Gürgen derýasy .....................................................

    3. Garasuw derýasy .........................................................................................

    * Gürgen aýlagy ..............................................................................................

    * Ýer asty suw howdanlary .............................................................................


V. BÖLÜM : Gülüstan welaýatynyň sotsial geografiýasy ..................................

    a). Gülüstan welaýatynda yktysadyýet ...........................................................

    b).  Gülüstan welaýatynda senagat .................................................................


VI. BÖLÜM : Yslam sowetiniň oba – şäher syýasatynda sosial – medeni özgerişler

    a). Yslam sowetiniň guruluş fundamenti ........................................................


VII. BÖLÜM : TÜRKMENSÄHRADA BELLI OBA-ŞÄHERLER WE

OLARYŇ MADDY DURMUŞY.

a)Taryhda Jürjen şäheriniň üstünden Kümmetkowus şäheri bina bolýar:..........

1). Maldarçylyk ...............................................................................................

2). Dürli çeşmeler ...........................................................................................

3). Söwda gatnaşyklary ...................................................................................

b). Kümüşdepe şäheri taryhyň göwresinde .....................................................

c). Türkmensährada halyçylyk senedi ............................................................

d). Gürgen türkmenleriniň yktysadyýetinde balyk awçylygy .........................

e). Bendertürkmen 60 ýyldan soň janlanýar ...................................................

f). Etrek-Gürgen türkmenleriniň araçäklerinde ýüze çykan meseleler ..........

g). Eýranda Atçylyk ..........


III.PARA

III BAP: EÝRAN- TÜRKMEN KÖPTARAPLAÝYN GATNAŞYKLARYNYŇ BAŞLANMAGY:

Meseläniň giriş ähmiýeti:...............................................................................

I.   BÖLÜM  : “ Türkmenistan – Eýran ” yktysady gatnaşyklary ......................

a). Mawy ýangyç, demir ýol we senagat gurulşyklary .................

b). Mawy ýangyç, demir ýol we senagat gurulşyklary .................

c). Hazarýaka meseleleri ........................ ......................................


II.  BÖLÜM : Türkmenistan we Eýranyň arasyndaky medeni gatnaşyklar .......

a). Iki taraplaýyn medeni ösüşleriň netijeleri ...................................

b). Eýranda türkmen medeniýetiniň ösüşleri ...................................

c). “Türkmenistan – Eýran ” wekilleriniň duşuşyklarynyň yzgiderli görkezmesi ..................................................


III.  BÖLÜM :  “ Türkmenistan – Eýran ” döwletara gatnaşyklarynyň Türkmensähra ülkesine eden täsiri


N E T I J E : ........................................................................................................

Peýdalanylan çeşmeler we edebiýatlar : ............................................................