SÖZLÜG ;

BA

BE

Bi

BK

BL

BO

BR

BU

BY

B , Türkmen elepbiniň ikinji harpy.

Ba, [ba:], Haýran galmagy, begenji aňlatýan ümlük.

Ba, onuň bolup gelşini.


BABA , 1. Ejeňiň kakasy. Agtygy babasyn duýdansyz görüp, Utandy-da bada ýerinden. turdy («Sowet edebiýaty» žurnaly). Meniň babam ajap gyzykly gürrüňler bermäge ökdedi (N. W. Gogolь, Eserler).

 Diýdi: — Baba, şa kim? Oň puly ýokmy? Gyzyny satmaga gynananokmy? («Oktýabrь ýalkymy»),

2. «Ýaşuly, ata» manysynda aýdylýan söz. Ol babamyz Iliç Lenin Berdi taglym paýyň seniň (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler). Gezýärkäm, sataşdym aksakgal baba. Gamlanma, baba, sen gamlanma, baba! (N. Pomma,Saýlanan eserler).

Babalar sözi — ata-babalardan gelýän aňlatmalar, nakyl.

Babam döwri — ser. D ö w ü r. Onuň aýtmagyna görä, babam döwründen bäri Hallaryň neberesiniň ähli, erkek adamlarynyň käri ýol salgy berijilik bolupdyr («Sowet edebiýaty» žurnaly).