Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

DIÝGEÝ SIZ

DIÝGEÝ SIZ


Garkyldaşyp, gökden  uçan  sonalar,

Meniň salamymny ýara diýgeý siz.

Şebistan şährine giden sonalar,

Arzy-halym zülpi-tara diýgeý siz.


Gurban olam ýaryň gara gözüne,

Pisse dahanyna, şirin sözüne,

Galan gaşlaryna, taban ýüzüne,

galmyşam, ahy-zara diýgeý siz.


Gurban olam ýaryň kaddy-boýuna,

Perizat diýerler asyl soýuna,

Merhemet eýlesin gamly guluna,

Zynhar-zynhar baryp, ýara diýgeý siz.


Men munda galmyşam, gamda, mähnetde,

Ýarym anda gezer aýşy-eşretde,

Perişan  halymdan  barsaň,  elbetde, 

Goly ter hynaly ýara diýgeý siz.


Senuber diýr, galdym ýardan aýrylyp,

Ganatlarym syndy gamdan gyrylyp,

Ýatmyşam köýünde, gözüm telmirip,

Arzy-halym zülpi-tarym diýgeý siz.