MAZMUNY

Winrar-y göçürip alyň


1.  Birinji klasda geçilenleri gaýtalamak

a) Çekimliler......

b)Çekimlileriň ýazuw düzgüni


2.Dodak çekimlileri


3.  Dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni

a)O, ö dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni

b) U, ü dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni


4. Y, i, u, ü çekimlileriň düşüp galyşy


5. Söz we söz bölekleri

a) Asyl söz we goşulmalar

b)Söz ýasaýjy goşulmalar


6. Geçilenleri gaýtalamak

a)Söz üýtgediji   goşulmalar


7.  Sada we goşma sözler


8.  Atlar

a)  Has we jyns atlar

b)  Atlaryň san bilen üýtgeyşi

c) Atlaryň ýöňkeme  bilen üýtgeyşi

9.Geçilenleri gaýtalamak

d) Atlaryň düşüm bilen üýtgeýşi

e)Atlaryň manylary boýunça bölünişi


10. Sypatlar


11.  Işlikler

a)  Öten zaman işligi

b)  Häzirki zaman işligi

c)Geljek zaman işligi


12. Geçilenleri gaýtalamak


13.Söz toparlaryny tapawutlandyrmak


14.  Sözlem

a) Habar sözlemi

b) Sorag sözlemi

c)Ýüzlenme sözlemi


15. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak

Düşündirişli sözlük