Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al:
Ylgap baryp saglyk bilen erki al.
Ýany bilen çuwal-çuwal gülki al,
Soñ tapylar, galan zady zyñyp git.

ÖMRÜME PENT

 

Şahyr! Şahyrlygyñ çyn bolýan bolsa,
Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git.
Ynsanlyk ýazgydyñ çuñ bolýan bolsa,
Gara ýere çümüp,
çykyp,
çümüp git.

Hem akyl ber, hem iliñden akyl al.
Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al.
Alan zadyñ demiñ bilen ýakyp al,
Soñ ýene-de ýeriñ süýdün emip git.

Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol,
Dag ýolunda – çat açmaýan polat bol.
Çöl ýolunda – tirkeş-tirkeş bulut bol.
Teşne görseñ, dodagyna damyp git.

Ýol agyrdyr: müñ ýanylar, öçüler.
Bagtly ýollar kynlyk bilen geçiler.
Ýel ygyna şaglap gitse geçiler,
Sen öküz dek
ýele garşy yñyp git.

Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al:
Ylgap baryp saglyk bilen erki al.
Ýany bilen çuwal-çuwal gülki al,
Soñ tapylar, galan zady zyñyp git.

Dost paýlansa “Äber” diýip gyssanma,
Alañdan soñ – gysgaltma hem gysgalma.
Dileg etse –
gözlerñi hem gysganma,
Birin ber-de, biri bilen oñup git.

Ha çaryk geý,
Ha çokaý geý,
Telpek geý –
Parhy ýokdur: geýseñ bolar erkek deý.
Ýöne weli şypbyldama çepek deý.
Aýna gonçly ädik ýaly doñup git.

Sorasañ aýdaýyn kyýamat nedir?
Erkekler ownasa – kyýamat şodur.
Her başy telpeklä goýmagyn gadyr.
Bäş telpegi
bir gyñaja dañyp git.

Gözelligi
sor bagryña, öýkenñe.
Söýülseñ söý, söýülmeseñ süýkenme.
Söýgi hem goşgudyr! Kişä öýkünme,
Öz möhrüñi, öz közüñi goýup git.

Ýeñip ýaşa: ahyrda ýeñ, başda ýeñ,
Tomusda ýeñ, ýazda, güýzde, gyşda ýeñ.
Söýgiñde ýeñ, gaýgyñda ýeñ, işde ýeñ –
Bir oguldan
ýeñilip hem ýeñip git.

Ýeñsin ogul
dil bilen däl, iş bilen.
Señkä görä has ýitiräk huş bilen.
Aýak däl-de, parasatly baş bilen
Ýeñse ogul –
gözüñ rahat ýumup git.

Gözüñ sürtüp merhum enäñ alnyna,
Bir aglapdyñ. Indi beri aglama:
Öz balañy eliñ bilen jaýlama,
Nobatyñda mele ýere sümüp git.

Dünýä gelmegiñ-de
nobaty ýagşy,
Ýene ölmegiñ-de
nobaty ýagşy.
Men diñe bir zatda nobata garşy:
Dost öýünde islän çagyñ gonup git.

Başarsañ – köplügiñ içine garyş,
Tanyşdan dost tutun, ýatlardan – tanyş.
“Žiguliñ” içinden gözleme durmuş,
Köplük bilen avtobusa münüp git.

Köpelsin öýüñde ýürekdeş myhman –
Ýary işçi bolsun, ýarysy daýhan.
Elbetde, alymam, şahyram hökman.
Üýşüp, çaşyp,
çar tarapa eñip git.

Şeýle dostlar bilen gezseñ birsellem –
Ýetersiñ iñ uly matlaba çenlem.
Gadamyñ giñden ur!
Entekler ellem
Hol öñde-le... Ýaş hakynda dymyp git.

Haly wagtyñ meñzemegin kilime,
Diri wagtyñ gyssanmagyn ölüme.
Öçen wagtyñ öýkünmegin çilime -
Içi közli ojar ýaly sönüp git.

Ýene bir söz (magtanmak däl, öwüt däl):
Mazaryma daş oturtmak sargyt däl.
Mele ýeriñ astynda-da daş gyt däl,
Bakylyk şol:
Şol daşlara siñip git.

Güneş web sahypasyndan alyndy.