YŞK ÖÝÜM.            


Eý ki pynhan sözleýän men derdimi

Gurmuşam men weýaranada ýurdumy


Weýranadan çykyp göçsem düzgüne

Güýzünden-gyşyndan gonsam ýaz güne


Yşk öýün gurupdym – dört tärim bilen

Işik söýe goýup – öz kärim bilen


Tüýnük aýlap öý üstünden gonduryp

Dört ýerinden egri ugy galdyryp


Berk edip ýerbe-ýer – tärime saryp

Düzüni uga düzgän – bile ýörip


Durluk tutdum dört ýerine ýar bilen

Goşma salyp – üzük goýdum zor bilen


Tüýnigiň üstünden serpigi atdyk

Gamyşy aýlap biz işimiz tutduk


Ýüp aýlap daşyndan – bile ýortduk biz

Tanapdan toýnukdan urgan atdyk biz


Tapýapary gapysynda sarkdyryp

Gyş günleri içinde ot ýakdyryp


Yşk öýüm gaýymdy her bir binadan

Gymmatly bahaly kümüş tylladan


Sörtük ösdi ýel gazygyn gopardy

Gara ýel gelip barysyny göterdi


Öýim darganakda – Kaýda Bolsamkam??

Ýurdum hazan alsa – nirde gonsamkam??

Bilmedim düzüni gaýym düzmedim

Ýa ýelgazyk kakyp özüm ezmedim


Ýa  ygagazygy gowşak kakdym men

Bilmedim – dertdeşler gözýaş dökdüm men


Umydym bar yşk öýümi diksem diýp

Gara ýel sörtügi baryn ýyksam diýp


Humay diýr hoşabat ösgün elgine

Biziň üçin siziň üçin il-güne.

         


-ýelgazyk- gara oýüň ýel gelýän tarapynda kakylýan gazyk .

 Hoşabat –

 Sörtük –

 Düzi – uklary daňylyan – dokalan tanap

 Tapýapar –  gara öýüň gapysy

HUMAÝ. Turkmensahra – Eýran.