* * Gafur Hoja * *


Her göze öz isini berýär etrapa,

Hemme kes bir meňzeş gelenok dünýä,

Diňe özgeren is, başgaça tagam,

Şeýdip Gurban geldin döredip bilýär.! 


Asla kyn däl, Gurban geldi bolmaklyk,

Olam dem alyp ýör köne dünýäden,

Başgaça garaýyş, başgaça ynam,

Şeýdip Gurban geldin döredip bilýär.! 


Gara gyş aňzagy, tomsuň jowzesi,

Teneňi üşedip, kelläň gaýnatsa,

Güýzde ýaprak seçip,ýazyna ýagsaň,

Şeýdip Gurban geldin döredip bilýär.!


Il agysy siňse maňlaý deriňe,

Damarlayňa ornap bilse hüdiler,

Saz,awaz hemem tamdyra , gyjak,

Şeýdip Gurban geldin döredip bilýär.! 


Goý elmydam daş düşmesin ilinden,

Goşgulary jägeldisin, daň ýaryp!

Bu topragyň her künjünde dem alyp,

Huwry köräk, ynamlara, jaň ýaryp!

Şeýdip Gurban geldin döredip bolýar!