***  BEÝIK TAŇRYŇ ADY BILEN*** 

OWNUK HANGELDI

(XIX – XX asyrlar, türkmenistanyň garaşsyzlygyna çenli)

 ( Taryh ylymlarynyñ kandidaty diỳen alymlyk derejesini almak üçin dissertatsion iş )


Ylmy ỳolbaşçy:Taryh ylymlarynyñ akademigi professor:

Myrat  ANNANEPESOW 

Aşgabat – 1995 ỳ.


MAZMUNLAR:

GIRIŞ :………… .

I BAP: XIX – XX ASYRYÑ BAŞLARYNDAKY TÜRKMEN EDEBIÝATYNYÑ TARYHY

1. Etrek – Gürgen türkmenleri babatda Eỳran, Hywa we Russiỳa döwletleriniñ ekspansiỳasynyñ güỳçlenmegi ;

2. Günorta – Günbatar türkmenleriniñ XIX – XX asyrlaryñ sepgidindäki edebiỳaty. (1)we (2).  (3).....


II BAP: EÝRAN TÜRKMENLERINIÑ  2-nji JAHAN URŞUNDAN SOÑKY EDEBIÝATY

1. Eỳran türkmenleriniñ syỳasy ỳagdaỳy .

2. Häzirki zaman edebi protses .

     a). Durmuş bilen ylalaşmaỳan mazmunly eserler. (1)we (2) .

     b). Durmuş bilen ylalaşỳan mazmunly eserler ..

     c). Durmuşy ündeỳän mazmunly eserler ...


III BAP: EÝRAN TÜRKMENLERINIÑ EDEBIÝATY, DILI, ÝAZU MEDENIÝETI WE SAZ SUNGATY .

1. Şahyrçylyk ỳolynyñ taryhy gözbaşy ( köki )..

2. Eỳranyñ gadymy çeşmeleriniñ Magtymgulynyñ döredijiligine täsiri .

3.Häzirki döwür şahyrçylyk ỳolunda “ Akgoşgy”;...

4. Dil we ỳazuw medeniỳeti ...

5. Eỳran türkmenleriniñ saz – sungatynyñ gözbaşy ;..

IV: HETIJE ;...

    Edebiỳat we çeşmeler ;