TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite
Ak Welsapar.
Farhad Jawadi.
Yza gaýdyň

Visitors: 99254

DÜNÝÄ TÜRKMENLERI ses yazgy bilen

دونیا ترکمنلری

МАZМUNY

МЕRKЕZI АZIÝA ТÜRKМЕNLЕRI. М.Durdyеw.

Тürkmеnistаn Türkmenlеri.

Özbеkstаn Türkmenlеri .

GaragalpakstanTürkmenlеri. K.Amаnnеpеsоw, S.Arаzkulyеw, О.Мmämtnеpеsоw.

Gazagstan Türkmenlеri. М.Durdyеw .

Hytaý ТÜRKМЕNLЕRI. L.Sаpаrоw, М.Durdyеw

OwganstanТÜRKМЕNLЕRI. А.Bаbаеwа .

EýranТÜRKМЕNLЕRI. М.Aýdоgdyеw, S.Atаеw

Yrak ТÜRKМЕNLЕRI. N.Gаjаrоw, N.Hаlymоw

Siriýe ТÜRKМЕNLЕRI. А.Sähеtmyrаdоw .

Täjigstan ТÜRKМЕNLЕRI.

Türkiýe ТÜRKМЕNLЕRI. B. Gаrаbаеw

SТАWRОPОLЬ ТÜRKМЕNLЕRI. S.Kusrеnоw, А.Jykyýew

АSТRАHАNЬ ТÜRKМЕNLЕRI. А.Jykyеw .

АSТRАHАNЬ ТÜRKМЕNLЕRI. А.Jykyеw . (TÄZE)

Hormatly ildşler.

Dünýä Türkmenleri atly kitabynda, berlen sanlar  köp ýyl öňler, işlenip  ýazylan sanlardyr( halkyň sany).

Elbetde berilen maglumatlar JEDDELLI gepleşikleriň hem başlangyjy bolup biler. Şu sebäpden Goşma maglumat ýa-da kemçilik görseňiz , paýlaşaýan pekirleriňiz üçin minnetdar.

Siriýe ТÜRKМЕNLЕRI.

Siriýe-de ýaşaýan Türkmenleriň Milli baýdagyTürkmenleriň gadymy Taryhy.

TÜRKMENISTAN  YLYMLAR  AKADEMIÝASY TARYH  ARHEOLOGIÝA  WE  ETNOGRAFIÝA

ТÜRКМЕNISТАN ТАRYHY

АŞGАБАТ—1959

ses ýazgy bilen okan : Timur Kor

TÜRKMENISTAN XVI-XVIII ASYRLARDYKAY GIÇKI FEODALIZM ZAMANYNDA.


Magtymguly we onuň zamanasyatly kitabyny kryl harplygyndan Latina geçirlip we ses ýazgy bilen bilelikde hemme eziz ildeşlerime hüdür edýärin.

Hormatly Merhum Myrat Annanepesow ýyllar dowamynda Türkmen halkyň taryhynyň hakynda dürli kitaplary ýazyp , halkymyza bagyşlap goýup giden  ylmy eserleri möçbersiz uly ähmiýeti bar.

Ol Halkymyzyň taryhyny yzarlamakda hiç hilli kynçylyklardan çekinmän, ylmy nukdaý nazardan geljegki nesilimize  Türkmeniň kim bolup ýaşanyna we nämeler taryhyň döwründe başyndan geçirenine görkezmek bilen, Türkmen halkyň uly Alym atly Hormatyna mynasyp adamdyr.

Ýatan ýeri ýagty bolsun.  

   Oguznama. (EPOS)Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

<

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


Tamdyraň Heňi , Bagşynyň Owazy
Halypa Bagşy, Ussat Doktor Gylyç Änwär

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

e-mail- turkmenkultur@yahoo.com