Yza gaydyng,, Ýazuwa geçiriň(print)

Düzme ỳazmak üçin temalar

Güýz

Soraglar:

1. Haýsy pasyldan soň güýz pasly başlanýar?

2. Güýz paslyna haýsy aýlar degişli bolýar?

3. Güýzde howanyň ýagdaýy?

4.  Güýzde daýhanlar näme bilen meşgullanỳarlar?

5.  Güýz paslyndan soň haýsy pasyl başlanýar?

Gyş

Soragíar:

1. Gyş paslyna haýsy aýlar degişli?

2. Gyşda howa nähili bolýar?

3. Gyşda adamlar näme işler bilen meşgul bolýarlar?

4. Gyşda oỳ we çöl haýwanlary nähili ýaşaýarlar?

5. Gyşda guşlar nirede gyşlaỳarlar?