Yza gaydyng,, Ýazuwa geçiriň(print)

3. Geçilenleri gaỳtalanıak

96-njy gönükme.  Aşakdaky atlary menlik ýöňkemesíniň birligi we köplügi bilen üýtgedip, depderiňize ýazyň.

Galam, kelem, guty, öý, don, geçi, depder.

Nusga:

Birligi: Köplügi:
Galamym.

Gutym.

Galamymyz.

Gutymyz.

* * *

97-njy gönükme. Aşakdaky sözlemleri okaň. Onluk ýöňkemede  gelen sözleriň aşagyny çyzyň.

Aşgabat örän owadan şäher. Bu şäherde gözel ymaratlaryň birnäçesi bar.

Olar Garaşsyzlyk seýilgähi, Bitaraplyk derwezesi, Türkmenbaşynyň "Ruhyýet" köşgi, "Ene mähri" ýadygärligi we başga-da ençeme binalardyr. Çagalar bulary görmäge geldiler.

* * *

98-njy gönükme. Şygry labyzly okaň we ýöňkeme  goşulmasyny kabul eden atlary aýdyp beriň.

Ös, gowaçam

Giň meýdana bezeg berip.

Ös, gowaçam, ös gowaçam.

Gollaryňy her ýan gerip,  

Ös, gowaçam, ös gowaçam.


Gyş ýerine dökün dökýän,

Mandy goýman sürüp çykýän.

Ýazda timar berip ekýän, 

Ös, gowaçam, ös gowaçam.


Ýaşyl kürte seň eşigin,

Duwmeleriň ýarasygyň. 

Bal arysy hem aşygyn , 

Ös, gowaçam, ös gowaçam.


Siňdi saňa köp zähmetim,

Hyzmatyňda "polát atym",

Halkym görýär rähnetiň, 

Ös, gowaçam, ös, gowaçam.

A. Annamyradow.

Mandy, rähnet sözleriniň manysyny sözlükden öwreniň.

* * *

99-njy gönükme.Hekaýajygy okaň. Has gara ýazylan sözleriň haýsy ýöňkemede digini  we olara ýoňkemaniň şol gosulmasynyň gosulmagynyň sebäbini aýdyp beriň.

Watany soýuň!

Çagalar, biziň Türkmenistanymyz Garaşsyz, Bitarap döwletdir. Siz şol Garaşsyz, Bitarap döwletiň ýaş nesillerisiňiz. Atalarymyz garaşsyzlygy arzuw edipdirler.

Şolaryň eden arzuwyna biz ýetdik. Biz Watanymyzy tüýs ýürekden söýmeli. Watanyň her bir tabşyrygyny artygy bilen ýerine ýetirmeli. Her bir ýumşuny doly berjaý etmäge taýýar bolmaly. Munuň üçin bolsa siz gowy okamaly.

Berjaý etmek diýen aňlatmanyň manysyny sözlükden öwreniň.

* * *

100-njy gönükme. Sözlemleri göçüreniňizde menlik ýöňkemedäki atlaryň asyl sözi bilen ýöňkeme  goşulmasynyň arasyna kese çyzyjak goýup ýazyň.

1. Mähriban Prezidentimiz halkymyza bagtly we eşretli durmuş berdi. Halkymyz onuň saýasynda erkin ýaşaýar

2. Biziň öten agşamky gören kinomyz örän gyzykly eken.

3. Atam bize erteki aýdyp berdi.

* * *

101-njy gönükme. Tokly, guzy, keçe, kitap, sagat sözlerini ýöňkemeleriň birligi we köplügi bilen üýtgedip, depderiňize ýazyň.

Nusga:

Birligi: Köplügi:
Sagadym.

Sagadyň

Sagady.

Sagadymyz..

Sagadyňyz.

Sagady.

* * *

102-njy gönükme. Nokatlaryň deregine degişli ýönkeme goşulmalaryny ýazyp göçüriň.

Meniň guş....

Seniň guş....

Onuň guş.... 

Meniň göz....

Seniň göz....

Onuň göz....

Meniň saç....

Seniň saç.....

Onuň saç....

Biziň guş....

Siziň guş....

Olaryň guş....

Biziň göz....

Siziň göz....

Olaryň göz....

Biziň saç.....

Siziň saç.....

Olaryň saç....

* * *

103-njy gönükme. Orak, çigit, agaç, jorap, kitap sözlerini ýöňkemeleriň birligi we köplügi bilen üýtgedip, depderiňize ýazyň.

Nusga:

Birligi: Köplügi:
Jorabym. 

Jorabyň.

Joraby.

Jorabymyz.

Jorabyňyz.

Joraby.

* * *

104-njy gönükme.Göz sözüni menlik, senlik ýönkemeleriniň birliginde we köplüginde, howly, süri sözleriňi onluk ýönkemede getiriň. Bularyň hersine degişli bir sözlem düzüp, depderiňize ýazyň.

Nusga: göz-gözüm, ... Öz gözüm bilen gördüm. Gözümiz bilen görenimiz hak.