11. İŞLİKLER

295-nji gönükme. Hekaýajygy okaň. GymyIdyny aňladýan sözlere üns beriň

BIZIŇ GÖLÄMIZ

Okuwdan soň doganym Ýeňiş ýanyma geldi. Biz ota gitdik. Biz ilerimizdäki ekinçilikden bir halta ot ýygdyk. Oty öýe getirdik.

Gölämiz heniz kiçijik. Ol gökje ot iýýär. Ýygan otumyzy göläniň öňüne dökdük. Birnäçe wagtdan soň, oňa suw berdik. Göle suw içdi. Biz göläni gowy bakýarys. Şonuň üçin göle tiz ulalýar.

ulalýar

1. Hekaýajygyň mazmunyny gürrüň edip beriň

2. Hekaýajygy mazmuny boýunça böleklere bölüň
we olara sözbaşy tapyň.

* * *

296-nji gönükme. Sözlemleri okaň we has gara ýazylan sözleri depderiňize göçüriň.

1. Men kakam bilen guma gitdim. Gumda biz çopanlaryň ýanyna bardyk. Çopanlaryň goşunda iki gün ýatdyk. Soňra öýümize gaýtdyk.

2. Biz Garaşsyz Türkmenistan döwletinde ýaşaýandygymyza guwanýarys.

Biziň ýurdumyz gün-günden ösýär.

3. Men Orazy görjek. Oraz bilen bile Kiýewde ýaşaýan dostumyza hat ýazjak. Oňa kitap iberjek.


Göçürip   alan   sözleriňiziň.  gymyldyny,   hereketi aňladýandygyna üns beriň we unutmaň.

Hereketi,   gymyldyny   aňladýan   sözlere işlikler   diýilýär.   işlikler   näme   etdi? ,   näme edýar?, näme eder? , näme etjek? diýen soraglara jogap bolýarlar.

Meselem: Aman okady, okaýar, okar, okajak. Ýel ösdi, ösyarf ösjek, öser.

* * *

297-nji gönükme. Hekaýajygy göçürň we işliklerin aşagyny çyzyň.

TOWSANJYK

Çary öz dostundan bir ekdi towşanjyk aldy. Ony öýe getirdi. Çary begendi hem-de oňa bir ketejik ýasady.

Towşanjyk   ke t e kde ýaşaýar.   Goňşy  çagalar Çarylara   geldiler.   Olar towşanjygy   sypalaýar.   Towşanjyk   ot   iýýär.   indi towşanjyk ýatar.

Aşagyny çyzan işlikleriňiziň nähili soraglara jogap bolýandygyny aýdyp beriň.

Ketek sözüniň manysyny düşündiriň.

begendi

* * *

298-nji gönükme.Hekaýajygy okaň we olardaky işlikleri aýdyp beriň

HALY KÄRHANASYNDA

Biziň obamyzda haly kärhanasy üçin täze jaý gurdular. Soltanyň ejesi hem haly kärhanasynda işleýär. Bir gezek biz şol karhana bardyk.

Biz ýagty jaýa girdik. Gelin-gyzlaryň bir topary haly dokaýar eken. Biz olaryň işini synladyk. iki sagatdan soňra öýümize gaýtdyk.

Hekayajygyň mazmunyny dilden aýdyp beriň.

kärhana

* * *

299-nji gönükme. Nokatlara derek çyzygyň sag tarapyndaky işliklerden degişlisini ulanyp sözlemleri depderiňize ýazyň.

Gurban şäherden ...

Men ertir babamlara

Juma ikinji klasda ..

Biz kitap ...

Gözel surat ...

Balyk suwda ...

ýüzýär.

okaýar.

geldi.

çekýär.

okaýarys.

gitjek.

Nusga: Gurban şäherden geldi.

Göçüren sözlemleriňizdäki işlikleriň nähili soraglara jogap bolýandygyny aýdyp beriň.

* * *

300-nji gönükme. Ýaýyň içindäki nokatlara derek şol işlikleriň degişli soraglaryny ýazyp, hekaýajygy depderiňize göçüriň.

ORAZLARYŇ MYHMANLARY

Orazlaryň jaýynda garlawaçlar yaşaýar(...?). Geçen ýyl alty garlawaç yaşady (...?) Bu ýyl ýedi garlawaç geldi (...?) Oraz olar üçin höwürtge ýasady (...?)

Nusga: Orazlaryň jaýynda garlawaçlar ýaşaýar (näme edýar?).

işlikler bereketiň öten, häzirki we geljek zamanda bolýandygyny aňladýarlar.