Ýazuwa geçiriň(print)
Ü ü

Aa Bb Dd Ee Ää Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Ň ň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Yy Ýý Zz

düýn

düýp

dür-li

dür-bi

dü-kän

düz-züm

düňk

süňk

mülk

dü-ýe

dün-ýä

ü-zeň-ňi

Düýn ýekşenbedi. Dostum Ömür ikimiz düýä

münüp, düz meýdana bardyk.

Düýn ejem ikimiz bazara bardyk. Şonda dükänlere hem aýlandyk. Düýkänlerde dürli zatlar bar eken. Men näme almaly?

Maňa reňk bolsa bolýar ! Özem dürli reňkler. Ejem maňa islän reňklerimi satyn alyp berdi.Indi men surat sapaklarynda dürli suratlary reňkläp bilerin.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gg

Guzy  bilen  goýun

Aa Bb Dd Ee Ää Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Ň ň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Yy Ýý Zz

Göle bilen sygyr                       güjük  bilen  it

gar

gaz

gap

gan

gal

gat

dag

ýag

göz

ga-ra

go-şa

gat-lak

gar-ga

gö-le

go-ýun

gu-zy

gü-jük

gü-jüm

Hol gün men oba gitdim.Obada hezillik. Ol ýerde güjük, goýun- guzy, mal-gara köp eken.

----------------------------------------------------------------------------------------

Çç

Aa Bb Çç Dd Ee Ää Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Ň ň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Yy Ýý Zz

Çaý                  çörek               sogan               duz    

  

Alty                   ýedi                  sekiz;           dokuz        on

üç

burç

çaý

ça-pak

çal-mak

ça-pa-dy

sa-çak

pa-çak

py-çak

go-çak

ga-çak

çaý-kel

çäý-nek

ça-nak

çem-çe

çö-rek

ço-gan

ço-pan

Biz ýaz aýlary mellegimize ekin ekdik. Häzir

mellegimizde Ululy – kiçili gök önümler biçak köp.