Ýazuwa geçiriň(print)
D d

Dellek                               Derýa.          Amyderýa

a

a-ra-ba

baý-dak

da-rak

ap-rel

de-kabr

e

e-lek

ýe-lek

dep-der

dep-rek

der-ýa

i

i-lik

i-ki

i-ki-lik

il-li

ki-tap

o

o-ka

o-ta

o-ka-mak

o-ta-mak

dok-tor

trak-tor

y

Yk-lym

Ýaý-lym

ýy-ly

al-ty

al-dy

bar-dy

-Ol traktormy?

-Ýok.Ol araba.

-Ol doktormy?

-Ýok.Ol dellek.

Mekdep

Men Medet. Men mekdepde okaýaryn.

Mende ýedi kitap bilen onalty depder bar.

Men mekdepe barýaryn.Men ýanym bilen

Iki kitap, iki depder, bir albom alýaryn.

---------------------------------------------------------------

Ä ä

Aa Bb Dd Ee Ää Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr

Tt Yy Ýý

Ol kim?                   Ol nä-me?

Ol Mä-ti.                 Ol ä-dik.

Ol Mä-lik.               Ol äý-nek.

Ol Mäm-met.          Ol kä-di.

Ol Lä-le.                  Ol kä-ki-lik.

Mätide on iki kädi bar.

Mämmetde bir kädi-de ýok.

Mälik:

- Mäti, äber bärik iki kädini. Kädileri Mämmede bereli.

- Bolýar.Mämmet, me,iki kädi.

- Mäti, Mämmede ýene iki kädi ber.

- Bolýar.Mämmet, me, ýene iki kädi.

- Minnetdar

Indi Mätide alty kädi bar.

-----------------------------------------------------------------

Ö ö

köp               Ö-de                        bök-mek

bök               Ö-dek                      böl-mek

köl                 ör-dek                     dök-mek

böl                bö-rek                     öt-mek

dört              bö-ke-lek                 dör-mek

kök               kö-me-lek                kö-pel-mek

Aa Bb Dd Ee Ää Ii Kk Ll Mm Nn Oo Öö

Pp Rr Tt Yy Ýý

Ödede iki ördek bar.

Ödeke-de ödä iki ördek berýär.

Indi Ödede dört örtdek bar.

- Öde, dördi ikä böl Bolýar.

Onda dördi ikä bölýärin.

Ol-a iki bolar.

- Berekella.