Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenistanyň döwlet baýdagy

Türkmenistanyň döwlet baýdagy milletiň agzybirliginiň hem garaşsyzlygynyň nysanydyr.

Türkmenistanyň döwlet baýdagy ýaşyl reňkli gönüburç matadandyr.

Baýdagyň deste agaçjygynyň sag tarapyndan dikligine göýy gyzyl zolak geçýär.

Onda dikligine halynyň bäş sany esasy gölüniň şekili çekilen.

Olaryň her biriniň daşyna hem haly nagşy aýlanan.

Baýdagyň ýaşyl reňkli uly böleginiň ýokary çep burçuna ak reňkli # ýarymaý bilen sany bäş burç ýyldyz ýerleşendir.

--------------- ---------------

Agzybirlik hemme zatdan güýçlüdir.

Türkmenistanyň döwlet gerbi.

Türkmenistanyň döwlet gerbi  Türkmenistanyň döwlet häkimiýetiniň nyşanydyr.

Türkmenistanyň döwlet gerbi bir – birine utgaşan üç sany tegelek aýlawdan ybarat bolup, olaryň arasyndan ak zolak geçýär. Gerbiň daş tarapynda bolsa goýy gyzyl reňkli zolak aýlanýar.

Iň gyraky goýy gyzyl reňkli tegelegiň içinde gök ýaprakly açylan pagta gozasynyň ýedi sanysynyň hem-de tylla reňk bugdaý sümmülleriniň şekli çekilen.

Gerbiň ortarasyndaky mawy reňkdäki tegelegiň içinde ahal – teke ( Gyratyň ) şekli çekilendir.