Ýazuwa geçiriň(print)

Meniň maşgalam


Daş töwerege syn


Nätdi?! Bir salym gezelenç etdikmi?

Meniň jigim-ä hezil etdi.

 Indi bolsa, men size öz hossarlarym, olaryň hünärleri,

dost – ýarlarym hakynda gürrüň bereýin.

Jigim bile


„ Jykyr –jykyr“ güle-güle,

Okaýarys jigim bile.

„ Kikir – kikir“ güle – güle,

Oýnaýarys jigim bile.


„ Pykyr – pykyr“ güle – güle,

Kino görýäris jigim bile.

Alýarys biz güle –güle,

Gülek adyn jigim bile.

                Myratdurdo söýegow

--------------- -------------------

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Salam haty


Salam, dost Farhat!

Tüweleme, seniň uly maşgalaň bar eken.

Edil özbeklerde bolşy ýaly, bizde türkmenlerde-de uly maşgalalar köp.

Men hem seni öz maşgalam bilen tanys edeýin.

Meniň atam 87, enem 80 ýaşynda.

Olaryň ikisi hem pensioner.

Meniň kakam – traktorçy, ejem – sagymçy.

Meniň iki oglan we iki gyz doganym bar.Bir pgöan doganym bilen bir gyz doganym – talyp. Beýleki gyz doganym mekdepde okaýar.

Jigim Azatjyk çagalar bagynda gatňaýarlar.

Biz agzybir ýaşaýarys.

                                         Hoş sag bol, Farhat !

                                       Salam bilen Yklym.

--------------- ----------------

Özüňi süýt bilen,

dostuňy – gaýmak.

Ene


Iň ýakymly söz

Enäniň sözi.

Iň mähriban söz,

Enäniň sözi.


Iň mähriban el

Enäniň eli.

Iň mylaýym dil

Enäniň dili.


Iň hormatly iş

Enäniň ýümşy.

Gaty kän bolsun

Eneleň ýaşy.

                 Nury Baýramow

----------- img src="http://www.turkmenkultur.com//bilder/t-dil/144.jpg" alt="" height="115" width="159" align="middle" border="0"> --------------

Atasy bolmadyk bir gün aglar,

Enesi bolmadyk müň gün aglar.

Bäşlik kime berilýär ?


Rahim birinji klasda okaýar.Bu gün ol öýlerine ýüzüni sallap geldi.

-- Näme boldy, aýt ahyry ! – diýip, enesi sorady.

Rahym sesini çykarmady.

-- Ikilik alandyr-da! – diýip atasy seslendi. Onsoň ol nämesini geplesin ?

-- ikilig –ä däl,  bäşlik aldym... Tagan saklady. Ýanynda hol juma-da bardy.

-- Weý, näme beýdýärler ? dost ahyry siz ?

-- Dostam bolsak, şeýtdi. “ Mydama başda eliňi galdyrýaň “ diýidi.

“ Onsoň, bäşligi – de başda alyp, maňa bäşlik ýetireňok “ diyidi – diýip, Rahym sojady

---------- -----------

Dostsuz başym – duzsz aşym.

Bäslik kime goýulýar ?


-- Onsoň sen Tagandan gorkup aglajak bolýarmyň ? – diýip, atasy sorady.

-- Ýok, Indi ikinji bolup golumy götermesem maňa bäşlik goýmaz-da ? !

-- Ýok, kösek, sen beýle düşünme. Mydama tertipli bolup, sapaga taýýarlanyp barsaň, mugallam mydama-da bäşlik goýar. Mugallamyň bäşligi hemmä – de ýeter ....

Ertesi sapakda ilkinji bolup, Tagan goluny galdyrdy. Ol zordan üçlük baha aldy.

Gep goluňy ilkinji ýa-da ikinji bolup götermekde däl eken.Indi muňa Tagan oňat düşündi. Ol, düýn dostunyň göwnüne nähak degen eken.

Tagan dostundan ötünç sorady.

                                       Kerim Nurbadowdan.

-------------------------

  Okadym diýme, bildim diý.

Daýy – yegen ikisi


Ýaz çykanda her kimiň                          Dolup durar gamşydan

Geler bir zat ekesi,                                 Ene ýabyň ýakasy,

Böz ýere gawun eker                             Sygyrlara ot ýygar

Daýy – ýegen ikisi.                                Daýy – ýegen ikisi.       


Suw çykarýan nasosyň                          Özbaşyna işlemez

Üzülipdir çekesi                                     Olaň – biri yekesi,

Söker, düzer – bejerer                            zähmet çeker birleşip,

Daýy – ýegen ikisi.                                Daýy – ýegen ikisi.


Suw akanok pellere                               Geler ýaly her kimiň

Gümülipdir sakasy,                                Höwes bilen bakasy,

Derrew baryp arçarlar                           işlerinde kem goýmaz,

Daýy – ýegen ikisi.                                 Daýy – ýegen ikisi.

                                                              

Myratgeldi Söyegow

-------------------------------------

Abraý aljak bolsaň, artyk işle.