Ýazuwa geçiriň(print)

Içinde


Durna aydýar : - Uçar men,

Bagdad suwun içer men.

Gyş Hindistan göçer men,

Lälezarlyk içinde.

Düýe aýdýar : - Otlar men,

Otlan ýerim ýatlar men,

Elmydama botlar men

Selin, sazak içinde.

Ýaby aýdar : - Men gende,

Üstüme münen bende,

Azabym köpdür günde,

Özüm hyzmat içinde.

                  Magtymguly.

-----------------

Towşana dogduk mekan.

Köşejik


Taňňylaryň goňşularynda köşeklije düýe bardy.

Köşejik diýseň mähirlijedi.

Ony gördügiňçe göresiň gelýärdi.

Tasňňy hem her gün goňşularynyňka baryp, köşejigi synlap gaýdardy.

Goňşulary bir gün düýelerini köşegi bilen satdylar.

Şundan soň Taňňy goňşularyna barmady.

Goňşy aýal :

-- Taňňy jan, bize barmaňy kesäýdiňle, oglum !

-- Men öňem size baramokdym. Köşegi görmäge barýardym – diýip, Taňňy öýkeli aýtdy.

                                         Agageldi Allanazarow.

-----------------------

Eýesine gerek bolsa, goňşusyna haram

Guşlaryň bezzat çagalara haty


Diýýärler bize

Ganatly lukman.

Bag – bakjaňyza

Biz gerek hökman.


Azar berseňiz

Kesekläp, daşlap,

Gideris ýaşyl

Baglary taşlap.


Hasylsyz galar

Güýzde obaňyz.

Gurçukly bolar

Ýolan miwäňiz.

                  Hemra Şirow

------------------------

El – eli ýuwar,

Iki el birigip – ýüzi.