Ýazuwa geçiriň(print)

Ww

Aa Bb Çç Dd Ee Ää Gg Hh Ii Jj Kk Ll Nn Ňň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Ww Yy Ýý Zz

Bizden soraýar

- Oglum, bu gün haýsy harpy öwrendiňiz? – diýip, bir gezek

Ejesi Geldiden sorady.

- *W*- ni geçdik—diýip, Geldi göwünli-göwünsiz dillendi.

- Keýpiň yok-la, kime gaharlanýaň? – diýip, ejesi ýene onuň bilen gyzyklandy.

- Mugallamyza…

- Hä, näme üçin?

Geçjek harpyny özi bilenok-da:  „ Şu haýsy harp diýip, ony bizden soraýar.

- Şeý diýsene- diýip, geldiniň ejesi oglunyň gepine hezil edip güldi.  

---------------------------------------------------------------------------------------

 Žž

    Žurnal               hažžyk

Aa Bb Çç Dd Ee Ää Gg Hh Ii Jj Žž Kk Ll Nn Ňň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Ww Yy Ýý Zz

Žora                 Ženýa

Salam Haty

Salam, Jon !

Men seniň iňlis dilinde ýazan hatyňy aldym. Meniň adym Aždar.

Men Aşgabatda ýaşaýaryn. Men Türkmenbaşy şaýolunda ýaşaýaryn.

Men Rus dilini gowy bilýärin.

Meniň Žora atly dostum bar. Ol biziň goňşymyz.

Ol Rus oglany, emma ol türkmen dilini oňat bilýär.Žora hem saňa

Hat ýazjak diýýär.

Biz onuň bilen iňlis dilini öwrenýäris.

Indi biz üç dost bolarys.

                                  Salam bilen

Aždar.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ff

Aa Bb Çç Dd Ee Ää Ff Gg Hh Ii Jj Žž Kk Ll Nn Ňň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Ww Yy Ýý Zz

Men üf-le-ýä-rin.

Sen üf-le-ýär-in.

Ol üf-le-ýär.

Biz üf-le-ýä-ris.

Siz  üf-le-ýär-si-ňiz.

O-lar  üfle-ýär-ler.