1. Ses we harplar. 2. Çekimli sesler. 3. Ýogyn we inçe çekimli sesler. 4. Çekimsiz sesler. 5. Açyk we dymyk çekimsizler. 6. Dymyk k, p, t, ç  sesleriň açyga öwrülişi.

7. Bogun. 8. Söz. 9. Baş harp. 10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler. 11. Hereketi aňladýan sözler. 12. Sözlem. 13. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak. 14. Labyzly okaýyş üçin goşgular.

15. Düşündirişli sözlük..

§ 5. Açyk we dymyk çekimsizler.

69-njy gönükme. Suratlaryň  adyny okaň  we olaryň

ilkinji harpyny aýdyň.

Gaýcy

Balyk

Jorap

 

70-nji gönükme. Suratlaryň adyny tapyp, depderiňize ýazyň.

Ýazan sözleriňiziň birinji harpyny aýdyň.


71-nji   gönükme.   Läleleri okaň. Has gara ýazylan sözleri göçüriň.

Läleler.

Gül-gülüstan Watanym,

Bagy-bossan Watanym,

Ýüz-müň ýyllar ýaşasyn,

Arzuw eýläp ýetenim.

Haly dokar ellerim,                  

Kitap okar dillerim.               

Watan üçin, halk üçin     

Dynman işlär illerim.  

Açyk biziň bagtymyz,

şadyýana wagtymyz.

Üstümize nur saçýar

Aşgabat paýtagtymyz.


Göçüren sözleriňizdäki çekimsizleri aýdyň.

duşak            çolaşyk

G, b, d, j — açyk çekimsiz seslerdir. |


72-nji gönükme. Hekaýajygy okaň.

Obamyz.

Biziň obamyz uly. Ol dagyň eteginde ýerleşýär. Men ýaz aýlary Juma bilen obamyzyň ilersindäki baýyrlyga gezelenje gidýärin.


Has gara ýazylan sözlerden açyk çekimsizleri depderiňize göçüriň.


73-nji gönükme.   Eşikleriň,  gap-gaçlaryň atlaryny

göçüriň we açyk g, b, d, j çekimsizleriň aşagyny çyzyň.

Jam, don, jalbar, gyňaç, tabak, köýnek, telpek, legen, tahýa, kürte, gyrpy, içmek.

Çary                       jalbar


74-nji gönükme. Okaň we olardaky açyk çekimsizleri aýdyp beriň.


1. Merediň kitaby arassa. 2. Seniň adyň kim? Gurjagyň köpmi? 3. Guwanjyň kakasy ussa. Onuň uly çekiji bar. Oragy kim ýasady?

G, b, d, j sesleri nähili çekimsizler?


75-nji gönükme. Suratlaryň adyny aýdyň we depderiňize ýazyň. Açyk çekimsizleriň aşagyny çyzyň.

76-njy gönükme. Suratlaryň  adyny  okaň we olaryň

ilkinji harpyny aýdyň.

Kitap

Portfel

Cäýnek 

Telpek

77-nji gönükme. Özüňüzden iki  sany sözlem düzüp, depderiňize ýazyň. Olaryň birinjisinde kitap, ikinjisinde portfel sözüni ulanyň.


78-nji gönükme. Suratlaryň adyny depderiňize ýazyň we olaryň birinji harpyny aýdyň.

Çarşak sözüniň manysyny sözlükden öwreniň.


79-njy gönükme. Soragyň jogabyny depderiňize ýazyň we k, p, t, p  harplarynyň aşagyny çyzyň.

Tilki, keýik, pil öý haýwanlarymy ýa-da ýabany haýwanlarmy ?

ýabany haýwanlar

 K, p, t, ç — dymyk çekimsiz seslerdir.

80-nji gönükme.      Okaň we içinde dymyk k, p, t, f

sesler bolan sözleri aýdyp beriň.

Tokaý.

Gür tokaýyň içinden geçip gitdik. Tokaýda ülje, armyt, derek, arga agaçlaryny gördük.

Biz her agaja üns berip seretdik. Miweli agaçlary belläp aldyk.

Mugallymymyz olar barada bize gürrüň berdi.

tokay             miweli agaçlar


81-nji gönükme. Sözleri göçüriň we dymyk k, p, t, ç

çekimsizleriniň aşagyny çyzyň.

Çörek, kitap, sagat, oturgyç, palta, kädi, çelek, päki,

Cekiç, darak, agaç, jorap, söwüt.

Çöre.....

Guta......

82-nji gönükme.    Suratlaryň    atlaryny göçüriň.

Nokatlaryň ýerine degişli dymyk çekimsizleri ýazyň.

Saga.......

Çeki...

K, p, t, ç  sesleri nähili çekimsizlerdir?

*********

Ýazuwa geçiriň(print)