1. Ses we harplar. 2. Çekimli sesler. 3. Ýogyn we inçe çekimli sesler. 4. Çekimsiz sesler. 5. Açyk we dymyk çekimsizler. 6. Dymyk k, p, t, ç  sesleriň açyga öwrülişi.

7. Bogun. 8. Söz. 9. Baş harp. 10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler. 11. Hereketi aňladýan sözler. 12. Sözlem. 13. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak. 14. Labyzly okaýyş üçin goşgular.

15. Düşündirişli sözlük..

LABYZLY OKAÝYŞ ÜÇIN GOŞGULAR


BAHAR GELDI

Baglarmyza güller dakyp,

Bahar geldi, bahar geldi.

Dokuz aýlyk ýollar söküp,

Bahar geldi, bahar geldi.

.  

Gok parçaly ýazy bílen,

Durnalary, gazy bilen.,

Garly gyşyň yzy bílém,

Bahar geldi, bahar geldi.

.  

Daýhanlarmyz ekin ekýár,

Güneş gökden gülüp bakýar,

Baksaň göwnüň ganat kakýar,

Bahar geldi, bahar geldi.

.  

Malym uçin gökje ýylak,

Özüm uçin ak kömelek,

Sowgat alyp, heýjanelek,

Bahar geldi, bahar geldi.

Amein Annamyradow.


GELDI BU GÜN DÖWRI-DOWRAN

Kän asyrlap aňymda hem

Hyýalymda garaşsyzlyk.

Bu gün bolsa, bol güneşli

Diýarymda garaşyzlyk.

  

Geldi bu gün döwri-dowran,

Gözel ýurdum, Türkmenistan!

  

Türkmen adym dünýä ýaýrap,

Güller açar ülkäm indi.

Baý diýarda gülüp-oýnap,

Ýalkym saçarülkäm indi.

     

Geldi bu gün döwri-dowran,

Gözel ýurdum, Türkmenistan!

Doganmyz kän, dostumyz kän,

Şatlyk geldi halkymyza.

Sen, goýnuňda gözel ulkám,

Guwanýarys bagtymyza.

Geldi bu gün döwri-dowran,

Gözel ýurdum, Türkmenistan!

Atamyrat Atabaýew.


GOWAÇAM

Ýeriň sürüp çykaýyn,

Döküm berip çykaýyn,

Aýny wagty ekeýin,

Ös, gowaçam, gowaçam.

  

Adyň seniň dilimde,

Ot goýmaryn pelimde,

Gozüm seniň gülüňde,

Ös, gowaçam, gowaçam.

  

Men ýadadym diýmäýin,

Gar astynda goýmaýyn,

Ak pagtaňy ýygnaýyn,

Ös, gowaçam, gowaçam.

Kaýum Taňrygulyýew.

GUL BILEN MIWE

Hoştap şemal öwüsýär

Hezil säher sergini.

Miwe irden suwarýar

Gapydaky ter güli.

  

Irmän-arman idedip,

Ösdürdi ol gülüni.

Lowurdaýar şapak dek

Bägüllerm telimi.

  

Nazar saldy ol ilki

Şol gülleriň gowsuna.

«Ilki sowgat kimiňki?»

Basdy ony howsala.

  

Unutmady Miwejik

Ene süýdün emenni.

Diýdi:   -Ejeme berjek

Ilki bogan çemenmi.

Ýaban Saparow.

         BÄŞ   

Üç sany Myrat,

Hem iki Towar,

Bäşimiz bolup,

Geçirdik ýowar.

     

Baş sány tuduň

DüýbÜni debdik.

Bäsimiz bolup

Bäş alşa ekdik.

     

Baş bedre suwy

Daşady Bäşi.

Şeýdip bäş bolup,

Etdik kop işi.

Akmammet Hummedow.


*********

Ýazuwa geçiriň(print)