1. Ses we harplar. 2. Çekimli sesler. 3. Ýogyn we inçe çekimli sesler. 4. Çekimsiz sesler. 5. Açyk we dymyk çekimsizler. 6. Dymyk k, p, t, ç  sesleriň açyga öwrülişi.

7. Bogun. 8. Söz. 9. Baş harp. 10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler. 11. Hereketi aňladýan sözler. 12. Sözlem. 13. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak. 14. Labyzly okaýyş üçin goşgular.

15. Düşündirişli sözlük..

§ 1. Ses we harp.

l-nji gönükme. Hekaýany okaň.


Dynjalyş günleri gutardy.

Gyş dynjalyş günleri gutardy. Çagalar oňat dynç aldylar. Okuw ýylynyň ikinji ýarymy başlandy. Çagalar uly howes bilen mekdebe gelýärler.

1.Hekaýanyň birinji sözlemini depderiňize göçiriň.
Onuň  üçinji sözünde  näçe ses bardygyny we olaryň
haýsy seslerdigini aýdyň.

2.Dynjalyş sözüniň manysyny sözlükden owreniň.


höwes

2-nji gönükme. Suratlary synlaň we olaryň atlaryny depderiňize ýazyň.Ýazan sözleriňizde haýsy harplaryň bardygyny aýdyň.

Sesi aýdýarys we eşidýäris. Harpy ýazýarys we görýäris. Harp sesiň ýazuw belgisidir.

3-nji gönükme. Miweleriň atlaryny okaň we göçüriň.


 Erik, injir, üzüm, alma, nar, garaly, armyt, Ülje, şetdaly.

Göçüren sözleriňiziň her birinde näçe ses bardygyny aýdyň.


4-nji gönükme. Sözlemleri okaň we göçüriň.


Kitaby söýüň.

Kitap siziň dostuňyzdyr. Ony arassa saklaň, ýyrtmaň. Ol size bilim berýär, sowat öwredýär. Sizi täsin zatlar bilen tanyşdyrýar.

1.Bu sözleriň her birinde haýsy harplaryň bardygyny
aýdyň.

2.Täsin sözüniň manysyny sözlükden öwreniň.


5-nji gönükme. Bularyň nämäniň suratlarydygyny aýdyň we atlaryny depderiňize ýazvň.6-njy gönükme. Gök we bakja önümleriniň  atlaryny okaň we göçüriň.


Pomidor, hyýar, kelem, gawun, garpyz, kädi, badämjan, sogan, sarymsak, käşir.


Her sözde näçe harp bardygyny sözleriň üstünden ýazyň.

                        7         5

Nusga: Pomidor, hyýar, ...


7-nji gönükme. Sözleri okaň we her iki sözdäki üýtgeşik harplary aýdyň.


Bal—bol

gül—gün

düz—duz

söz—saz

çaý—jaý

towuk—sowuk

çörek—börek

goýun—oýun

döle—göle

palta—pagta

çoýun                        döle

 

8-nji gönükme. Suratlaryň atlaryny kesme harplardanDüzen sözleriňizde haýsy harplar bar?


Sesler iki topara bölünýärler: 1.Çekimliler. 2. Çekimsizler.

*********

Ýazuwa geçiriň(print)