***** مـقـصـد جا نـئـنـگ ايلکينجی يئلئ مناسيبتلی:   غئنانــچ خــطــئ :*****

 هامراق گؤوين، مهر سينگن گؤزلرينگ،

نيرأ اوچـدی گؤزآلنئمدان،

 بالام هی؟

مگر اقبال يازئپمئدئر، آلنئنگدان،

گؤز آلنئمدان نيرأ اوچد ئنگ ،

بالام  هی؟

اوّلين سالگرد روانشاد فرزندم:                       <  مـقـصـد صــالـح اونــق >  

را با قلبی پر از اندوه و حسرت

دوباره تجديد خاطره می کنيم. Textfeld:

پسرم! ای گل بهار نديده ام،                                                                  

تو اوّلين فکرمان در صبح و آخرين فکرمان درشب.

اوّلين سالگرد وفات تو در اين آوريل با تمام غمها و افسوس ها دوباره     آمد. و به خاطر ميآورد روزی که فراموش نشدنی است.

پسر عزيزم! در اين روز ناخواسته خانه ات را

بدون خداحافضی ترک نمودی.

امّا اين را بدان! خاطرات تو هرگز فراموش نخواهد شد. امّا قلب شکسته مان

 همانند رفتن ناگهانی ات، بازگشت ناگهانی ات را طلب می کند.

ای کاش! اين رؤيا به حقيقت می پيوست.....

به مزار سردت نيايم و در بستر گرمت تو را در آغوش کشم و روزهای خوش گذشته را دوباره با تو عزيزم شريک، و روزهای ترسناک را که فقط من و تو شاهد آن بوديم از خاطره ها محو نمائيم.

                        برای هميشه تو را دوستتت داريم.

                اگـر اشکها پله بسازند و خاطرات خط ها را،

     به بهشت خواهم آمد و تورا همراه خود به خانه ات برمی گردانم.  

                    با داغ فـراوان: پدر و مادرت

            خانـگلـدی و آمان بی بی ) ماوشا)